أهم كلمات اللغة الفرنسية التي تبدأ بحرف P جميعها مترجمة للعربية liste des mots commençant par l'alphabet P traduit en arabe
للإشارة الترميز (m) بجانب الكلمة يعنب انها مفرد (masculin) ، أما (f) فيعني 
مؤنت (féminin)

Pacifique (m.) المُحيط الهادي
Page (f.) صَفْحَة
Paille (f.) قَشّ، تبن
Pain (m.) خُبْز، رِزْق، قوت
Paix (f.) سِلْم، سَلام، صُلْح
Palais (m.) قَصْر
Pâle شاحِب، باهِت، مُمْتَقِع، مُصْفَرّ
Palette (f.) لَوْح تحميل البضائع ، مَلْوَن
Panier (m.) سَلَّة، قُفَّة، سَفَط، قَرْطَل
Panne (f.) تعطُّل، خَلَل
Pantalon (m.) بَنطَلون، سِرْوال
Panthéon (m.) بانتيون
Pantoufle (f.) خُفّ
Papier (m.) وَرَق، قرطاس
Papillon (m.) فَراشَة
Pâques (m.) عيد الفِصْح
Paquet (m.) صُرَّة، حُزْمَة، رُزْمَة
Paradis (m.) جَنَّة، فِرْدَوْس
Parapluie (m.) مِظَلّة
Parc (m.) حَديقَة، مُنْتَزَه، رَوْضَة
Pardon صَفْح، غُفْران، مَغْفِرَة، عَفْو
pareil.eille شَبيه، نَظير، مُماثِل
Parenthèse (f.) آَلِمَة أو جُمْلَة مُعْتَرِضَة، عِبارة بَيْن هِلالَيْن أو قَوْسَيْن
Parents (m.pl.) والِدَيْن، أَقْرِباء
parfait.e مُمْتاز، تام، آامِل، ناجِز
Parfaitement أَجَلْ، بالتَّأْآيد، بِكُلّ تَأْآيد
Parfois أحْياناً
Parfum (m.) عِطْر، أريج، شذاً، عَبير، طِيب
Parier راهَن
Paris باريس
parisien.enne ( باريسِيّ(ة
Parlement (m.) بَرْلَمان، مَجلِس النُّوّاب
Parler تَكَلَّم، نَطَق ، فاه
Parmi وَسْط، بَيْن، مِن وَسَْط، ضِمْن، في عِداد
Part (f.) حِصَّة، نَصيب، قِسْط، جُزْء، قِسْم
Partenaire (m.) شَريك
Participe (m.) اسم الفاعِل أو المَفْعول
particulier.ère خاص، خُصوصي
Partie (f.) جُزْء، قِسْم، قِطْعة
partiel.elle جُزْئي
Partir رَحَل ، ذَهَب ، راح ، مَضى
partitif.ive تَقْسيمِيّ
Partout في آُل مَكان، في آل جانِب، في آل الأرْجاء، مِن آل صَوْب
Passage (m.) مُرور، عُبور، مَمَر، مَمْشى، مَجاز، مَسْلِك، مَقْطَع
passager.ère وَقْتي، عابِر، زائِل، راآِب، مُسافِر
Passé (m.) ماضٍ
Passeport (m.) جَواز سَفَر
Passer مَرَّ ، مَضى ، عَبَر
passif.ive سَلْبيّ، مُنْفَعِل
passionnant.e أَخّاذ، مُحَمِّس، فاتِن، مُشَوِّق
Pasteur (m.) قِسّيس، قِسّ، راعٍ
Pastis (m.) باستيس
Pâte (f.) عَجين، عَجينة
Pâté (m.) فَطيرَة
Patience (f.) صَبْر، أناة، حِلْم
patient.e (m/f.) صَبور، حليم، مَريض
pâtissier.ère (m/f.) حَلْواني
patron.nne (m/f.) رَبّ العَمَل ، وَلِيّ
Paupière (f.) جَفْن
Pause (f.) إسْتِراحَة، وَقْف، وَقْفَة، وُقوف، تَوَقُّف
Pauvre فَقير، مسكين، مُعْوِز، عَوِز
Paye (f.) أَجْر، أُجْرَة
Payer دَفَع ، سَدَّد، أَنْفَق
Pays (m.) بَلَد، قُطر، مِصْر
Paysage (m.) مَنْظَر طَبيعي، مَشْهَد طَبيعي
Pays-bas (m.pl.) هولَنْدا
Peau (f.).peaux (pl.) جِلْد، بَشَرَة، قِشْرَة
Pêche (f.) دُرّاق، دُراقِن، خوخة ، صَيْد السَّمك
Péché (m.) خَطيئَة، مَعْصِيَة، إثْم، ذَنْب
pêcheur.euse (m/f.) صَيّاد سَمَك
Peigne (m.) مُشط
Peindre رَسَم ، صَوَّر، دَهَن
Peine (f.) عُقوبَة، عِقاب، حُزْن، غَمّ، ألم، مَشَقَّة، جُهْد، صُعوبة
Peiner أَغَمَّ، أّحْزَن، عانى التعَب
Peintre (m.) دَهّان، رَسّام، مُصَوِّر
Peinture (f.) رَسْم، دِهان، دَهْن
Pelle (f.) مِجْرَفَة، رَفْش
Peloton (m.) آُبَيْبة، فَصيلة، آَوْمة
(se) pencher انْحَنى
Pendant في حين، خِلال، عَبْر
Penser (a) فَكَّر في، عَقَل
Pension (f.) مَعاش، راتِب التَّقاعُد، نَفَقَة، مدرسة داخلية
percepteur.trice (m/f.) جابٍ
Perception (f.) جٍباية
Perdre خَسِر ، فَقَد ، أضاع
Père (m.) أب، والِد
Période (f) فَتْرَة، وَقْت، ، مُدَّة، حِقْبَة، وَقْت، زَمَن
Permettre سَمَح ب، أذِن ، أجاز، سَوَّغ
Permis (m.) رُخْصَة، إذْن
Permission (f.) سَماح، إذْن، إجازة، إباحة
Pérou (m.) بيرو
Perroquet (m.) بَبَّغاء
Persil (m.) بَقْدونِس
Perssonnage (m.) شَخْص
Personne (f.) شَخْص، فَرْد
Personnel (m.) مُوَظَّفون
personnel.elle شَخْصي، خُصوصي، ذاتي
Pétanque (f.) لُعْبة الكُرة الحَديدية
Pétarade (f.) فَرْقَعة
Pétard (m.) مُفَرْقِعَة، إصْبَع مُفرْقِعة
petit.e صَغير، قَصير
Petit déjeuner (m.) فُطور
Petit – fils (m.) حَفيد
Petite-fille (f.) حَفيدة
Petits-enfants (m.pl.) أَحْفاد
Pétrole (m.) نَفْط، بِتْرول
Pétrolier (m.) ناقِلَة نَفْط
Peur (f.) رُعْب، ذُعْر، خَوْف، هَلَع، فَزَع، وَلَج، تَخَوُّف
Peut-être رُبَّما، لَعَلَّ، عَسى
Pharmacie (f.) صَيْدَلَة، صَيْدَلِيّة
pharmacien.enne (m/f.) صَيْدَلي، صَيْدَلاني
Philippe فيليب
Photo (f.) صورَة
Photographe (m/f.) مُصَوِّر
Photographie (f.) صورة شَمْسِية
Phrase (f.) جُمْلَة، عِبارة
Physique (f.) فيزياء
Pianiste (m.) عازِف بيانو
Piano (m.) بيانو
Pièce (f.) قِطْعَة، جُزْء، غُرْفَة، حُجْرة
Pied (m.) رِجْل، قَدَم
Pierre (f.) حَجَر، صَخْر
Piéton (m.) ماشٍ، راجِل
Pile (f.) آَوْمَة، عُرْمَة، نَضَد، آُدْس، بطّاريّة
Pilote (m.) مُرْشِد، طَيّار، سائق، قائد، رُبّان
Pinceau (m.)-aux (pl.) فُرشاة الرسّام، ريشة الرَسّام، مِرقاش
Pipe (f.) غَلْيون
Piquer لَسَع ، قَرَص ، لَدَغ ، غَرَز
Piqûre (f.) حُقْنَة، تَلْقيح، لَسْعَة، لَدْغَة، قَرْصَة
Pire أسْوأ، أَرْدَأ، أَقْبَح
Pirouette (f.) لَفْتَة، استِدارَة
Piscine (f.) مَسْبَح
Piste (f.) دَرْب، مَدْرَج، مَيْدان
Pitié (f.) شَفَقَة، رَحْمَة، رَأْفَة، عَطْف
Pizza (f.) بيزا
Placard (m.) خِزانَة
Place (f.) مكان، مَحَلّ، مَيْدان، رَحْبَة، ساحة، مَرْتَبَة
Placer وَضَع
Plafond (m.) سَقْف
Plage (f.) شاطِئ، شَطّ
(se)plaire أَعْجَب بِنَفْسِه
Plaisir (m.) سُرور، مُتْعَة، تَمَتُّع، لَذَّة، حُبور، انْشِراح
Planche (f.) لَوْحُ خَشَب، دَفَّة
Plante (f.) نَبات
plat.e مُسَطَّح، مُنْبَسِط، مُسْتَوٍ
Plein.e (de) مَليء، مَمْلوء، مُمْتَلِئ
Pleurer بَكى، دَمَع ، ذَرَف دُموعاً
Pleuvoir أَمْطَر، شَتا
Plomb (m.) رَصاص
Plombier (m.) رَصّاص، مُرَصِّص
Plonger (dans) غَطَس ، غاص
plongeur.euse (m/f.) غَطّاس، غَوّاص
Pluie (f.) مَطَر، مُزْن، شِتاء
Plume (f.) ريش، ريشَة
Plupart (f.) مُعْظَم
Pluriel (m.) جَمْع، صيغَة الجَمْع
Plus (que) أَآْثَر، أَوْفَر
Plusieurs عِدَّة،عَديد
Plutôt إنَّما، بالأَوْلى، بالأَحْرى، بالأَصَحّ
Pneu (m.) إطار عَجَلَة، إطار مَطّاط
Poche (f.) جِراب، جَيْب، آيس
Pochette (f.) جُبَيْب
Poème (m.) قَصيدَة، شِعْر
Poète (m.) شاعِر
Poètique شِعْري
Poids (m.) وَزْن، ثِقْل ، حِمْل، عِبء
Poil (m.) شَعْرَة
Point (m.) نُقْطَة
Pointure (f.) قِياس
Poire (f.) إجّاص، آُمَّثْرى
Pois (m.) بازلاء، جُلْبان
Poison (m.) سُمّ
Poisson (m.) سَمَك، سَمَكَة
Poivre (m.) فُلْفُل
Polaire قُطْبي
poli.e مُهَذَّب، مُجامِل، مُؤَدَّب، مُتَأدِّب
Police (f.) شُرطة
policier.ère شُرْطي
Poliment بأدَب، بتَهْذيب
Politesse (f.) أدَب، تَهْذيب
politicien.enne (m/f.) سياسي، رَجُل سياسَة
Politique (f.) سِياسَة
Polluer لَوَّث، دَنَّس، نَجَّس
Pollution (f.) تَلَوُّث، تَنْجيس، تَدْنيس
Pologne (f.) بولَنْدا
polonais.e ( بولَنْدِيّ(ة
Polynésie (f.) بولينيزيا
Pomme (f.) تُفّاحَة
Pomme de terre (f.) بَطاطا
Pompon (m.) شُرّابَة
ponctuel.elle دَقيق
Pont (m.) جِسْر، قَنْطَرَة
Populaire شَعْبي
Population (f.) سُكّان
Porc (m.) خِنْزير
Port (m.) ميناء، مَرْفَأ، مَرْسى
Porte (f.) باب، بَوّابة
Portefeuille (m.) مِحْفَظَة
Porter حَمَل
porteur.euse (m/f.) عَتّال، حَمّال، شَيّال
Porte-bagages (m.) رَف، حامِلة حَقائب
Porte-monnaie (m.) مِحْفَظَة نُقود، حَقيبة نُقود
Porte-parapluie (m.) حامِل مِظَلَّة
Portière (f.) باب
Portrait (m.) صورَة، رَسْم
portugais.e بُرتُغالِيّ
Portugal (m.) البُرْتُغال
Pose (f.) حَطّ، وَضْع، وِضْعة
Poser حَطَّ ، وَضَع ، نَصَب
Position (f.) مَوْقِف، وُجْهَة نَظَر ، مَوْضِع، مَرْآَز، مَقام
positif.ive إيجابي
possessif.ive مُتَمَلِّك
Possibilité (f.) إمْكانِيَّة، إمْكان، اِسْتِطاعة
Possible مُمكِن، جائز، مُسْتَطاع
postal.e بَريدي
Poste f.) بَريد
Postuler اِلْتَمَس وَظيفة، طَلَب
Pot (m.) وعاء، إبْريق، إناء
Potion (f.) جُرْعَة دَواء
Poubelle (f.) صُنْدوق الزّبالَة، صُنْدوق القُمامَة
Poulailler (m.) قُنّ، خُمّ
Poule (f.) دَجاجَة
Poulet (m.) فَرّوج
Poupée (f.) دُمْيَة، لُعْبَة، عَروس
Pour لِ، من أجْل، لِأجْل، آَيْ
Pourboire (m.) بَقْشيش، حُلْوان، راشِن
Pourquoi? ؟ لماذا؟، لِمَ
Pourtant مَع ذلِك، لَكِنَّ، على أنَّ
Pousser دَفَع
Pouvoir قَدِر ، اِسْتَطاع، تَمَكَّن من، طاق
Pratiquer مارَس
précédent.e سابِق، آنِف، سالِف
Précéder سَبَّق، سَلَف
précis.e دَقيق، مُحَدَّد، مَضْبوط، واضِح، مُعَيَّن
Précisement تماماً، بالضَّبْط
Préciser دَقَّق، عَيَّن، وَضَّح
Prédire تَكَهَّن، تَنَبَّأ، تَوَقَّع
Préfecture (f.) وِلاية، مُحافَظة
Préfèrence (f.) تَفْضيل
préfèrentiel.elle تَفْضيلِيّ
Préfèrer (a) فَضَّل
Préfet (m.) والٍ، مُحافِظ
Préfixe (m.) بادِئَة، سابِقة
Préliminaire تَمْهيد، اسْتِهلال، تَوْطِئة
premier.ère أوَّل
Prendre أخَذ ، تَناوَل، أمْسَك ب
Prénom (m.) إسْم أوَّل، إسْم شَخْصِيّ
Préparation (f.) إعْداد، تَحْضير، مُحَضَّر، اسْتِعْداد، تَهْيِئَة
Préparer حَضَّر، أعَدَّ، هَيَّأ، جَهَّز
Préposition (f.) حَرْف جَرّ
présent.e حاضِر، مَوجود
Présentation (f.) تَعْريف، تَقْديم، عَرْض
Présenter (a) قَدَّم ل، عَرَض ، عَرَّف ب
président.e (m/f.) رَئيس
Presque تَقْريبا، على التَّقريب، على وَجْه التَّقريب، آاد ، نَحْو
Presse (f.) صَحافَة
Pression (f.) ضَغْط، آَبْس
prèt.e على إستِعداد ل، مُسْتَعِدّ ل، مُتَأَهِّب
Prétendre زَعَم ، اِدَّعى، طالَب، طَمَع بِ
Prêter أعار، أدان
Prévenir حَذَّر، نَبَّه إلى
Prier صَلّى
Prière (f.) صَلاة، دُعاء، رَجاء، طَلَب، الْتِماس
Prince (m.) أمير
principal.e رَئيسي
Printemps (M;) الرَّبيع
Prison (f.) سِجْن، حَبْس
Prix (m.) سِعْر، ثَمَن، قيمَة
Probable مُحْتَمَل، مُرَجَّح، راجِح
Problème (m.) مَسْألة، مُشْكِلَة،مُعْضِلَة
prochain.e قادِم، مُقْبِل، تالٍ
Proche قَريب، دانٍ
Produire أَنْتَج، صَنَع
Produit (m.) ناتِج، مُنْتَج، حاصِل
Professeur (m.) مُعَلِّم، مُدَرِّس، أُسْتاذ
Profession (f.) حِرْفَة، مِهْنَة
professionnel.elle مُحْتَرِف
Profil (m.) جانِبِيَّة
Profiter (de) اِسْتَفاد مِن
profond.e عَميق
Programme (m.) بَرْنامَج
Programmeur (m.) مُبَرْمِج
Progrès (m.) تَطَوُّر، تَقَدُّم، رُقِيّ، تَرَقٍّ، اِرْتِقاء
Projet (m.) مَشْروع، خُطَّة
Prologue (m.) تَمْهيد، مُقَدِّمَة، فاتِحة، ديباجة
Promenade (f.) مَشْي، مَمْشى، نُزْهة، تَنَزُّه، مُنْتَزَه
(se) promener تَمَشّى، تَنَزَّه
Promettre وَعَد ب
Pronom (m.) ضَمير
pronominal.e ضَميرِيّ
Prononcer لَفَظ ب، تَلَفَّظ ب، نَطَق ب، فاه ب، تَفَوَّه ب
Prononciation (f.) لَفْظ، نُطْق
Propos (m.) حَديث، قَوْل، آَلام، أقاويل، مَقال
Proposer عَرَض ، اِقْتَرَح
Proposition (f.) عَرْض، إقْتِراح
Propre نَقِيّ، نَظيف، خاصّ، مُخْتَصّ، خُصوصِيّ
Prose (f.) نَثْر
Prothèse (f.) تَرْميم
Provenance (f.) مَنْشَأ، مَصْدَر
provençal.e بروفانسي
Proverbe (m.) مَثَل، قَوْل مأثور
Province (f.) إقْليم، مُقاطَعَة، مُحافَظة
Prudemment بِحَذَر، بِحِكْمَة، بالتأَنِّي
Prudence (f.) حَذَر، احْتِراس
prudent.e حَذِر، مُحْتَرِس، مُتَبَصِّر، مُتَعَقِّل
Psychanalyste (m.) مُحَلِّل نَفْسي
public.que عام، عُمومي، جُمْهورِيّ، جَهير
Publicité (f.) إعْلان، دِعاية، إشْهار، جِهار، جَهْر
Puce (f.) بُرْغوث
Puis بعد ذلِك، ثُمَّ، فَ
Puisque إذْ، بما أنَّ، بحيث، ما دام
Puits (m.) بِئْر، جُبّ، جَفْر
Pyrenées (f.pl.) بيريني
أنت تضيع الكثير من الوقت والإستفادة إذا كنت تمتلك هاتف وليس لديك هذه القواميس التي تحتل المرتبة الأولى على جوجل بلاي. (يمكنكم البحث مباشرة عنها وستظهر في المركز الأول أو تجدون الروابط في هذا الموضوع أدعوك لقرائته:لا تنس أيها الزائر الكريم أن هناك أيضاً >>دروس لتعلم اللغة الفرنسية على الموقع ونشرح أهم >>قواعد الفرنسية في هذه اللغة ونشارك كتب مختارة من أفضل >>كتب تعلم الفرنسية و>>نصائح تعليمية مهمّة جداً فلا تنس تصفح المزيد على الموقع للتعلم أكثر.
إرسال تعليق

0 تعليقات